TAPLAK 1. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği (TAPLAK) tasarım veya planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de tasarım veya planlama alanlarında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Tasarım ve planlama disiplinleri kendi uzmanlık alanları olduğu kadar, ortak temellere de sahiptirler. Tasarım ve planlama eğitim programlarının ya da mesleki uygulamalarının ayrı ayrı kuruluşlarla akredite edilmesinin, birlikte çalışacak ve üretecek disiplinleri yakınlaştırmada, uzlaştırmada ve diyalog becerisi kazandırmada yetersiz kalacağı ve teşvik edilemeyeceği kaygısıyla; bu disiplinlerin tamamının eylemlerinin TAPLAK faaliyetleri kapsamında, ortak bir çatıda akredite edilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde, mimarlık, planlama ve tasarım programlarında yürütülen stüdyo dersleri disiplinlerarası çerçevedeyken, işbirliği içerisinde çalışması gereken bu programların akreditasyon süreçleri ile kapsamlı olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir.

 

Tasarım ve planlama eğitim programlarının akreditasyon çalışmalarında, tüm paydaşların arasında meslek örgütleri ve akademik kuruluşların da bulunması önemlidir. Görev ve yetkileri yasayla belirlenmiş ve kamu niteliğinde kuruluşlar olan meslek örgütü ile lisans ve lisansüstü düzeyde akademik kuruluşların ortak platformları (tasarım ve planlama okulları dekanlar konseyi, bölüm başkanları platformları gibi akademik kurullar) TAPLAK faaliyetlerinin vazgeçilmez paydaşlarıdır. TAPLAK faaliyetlerinde her iki tarafın eşit olarak temsiliyetleri temel ilkedir. Bu bağlamda TAPLAK Akreditasyon Kurulları ve Komitelerinin oluşumunda ve yönetiminde bu ilkenin sürekliliği esastır.

 

TAPLAK’ın bir diğer hedefi ise, içmimarlık ve peyzaj mimarlığı yanı sıra; diğer mimarlık, planlama ve tasarım temel alanları programlarının da akreditasyon süreçleri kapsamında dernek ile etkileşimlerini ve işbirliklerini sağlamaktır. Bu bağlamda, TAPLAK gerekli diyalog ortamını ve işbirliğini sürekli teşvik edecektir. TAPLAK tüm faaliyetlerini ve davetlerini resmi internet sayfası aracılığı ile duyuracaktır. Bilimsel bir dergi yayımlayarak da yükseköğretimde kalite konusunda desteğini güçlendirecektir.

 

TAPLAK eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik sektör-üniversite ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirme amaçlı her türlü etkinliği destekleyecek faaliyetlerde bulunacaktır.

 

28 MART 2021

ANKARA