top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK) Kuruluş Esasları: Dernek tüzüğü uyarınca Organizasyon Yürütme Kurulu, Akreditasyon Kurulları ve bağlı organları programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken süreçleri belirler ve bu süreçleri yürütür. Yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenir. Organizasyon Yürütme Kurulu Yönetim Kurulu tarafından akreditasyon süreçleri içinde yer alan her mesleği temsilen ikişer üyeden oluşacak şekilde seçilir. Bu üyeler Akreditasyon Kurulları içinde yer alamaz. Kurula Dernek Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. OYK aynı zamanda tüm akreditasyon kurullarına ilişkin itiraz şikayet komitesi gibi görev üstlenir.

Akreditasyon Kurulu (AYK) Kuruluş Esasları: Tasarım ve Planlama Eğitim Programları  Akreditasyon Kurulları Yönetmeliği Madde 5-  ( a ) bendi uyarınca AYK; yedi (7) asil, yedi (7) yedek üyeden oluşur. Yedi (7) asil üyenin dört (4) tanesi ilgili meslek alanı kökenli olmak kaydıyla Dernek Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK) tarafından önerilen üniversitelerde görev yapan akademisyen tasarımcı ya da plancı adaylar arasından, diğer üç (3) asil üye ilgili meslek örgütleri Yönetim Kurulları tarafından önerilen adaylar arasından (3 Oda Üyesi veya Onur Üyesi) Yönetim Kurulunca belirlenir. Yedi (7) yedek üyenin dört (4) tanesi ilgili meslek alanı kökenli olmak kaydıyla OYK tarafından oluşturulan Üniversitelerde görev yapan akademisyen tasarımcı ya da plancı adaylar arasından, diğer üç (3) yedek üye ilgili meslek örgütü Yönetim Kurulu tarafından  (3 Oda Üyesi veya Onur Üyesi) belirlenir.

Program Değerlendirme Takımları Kuruluş Esasları: Tasarım ve Planlama Eğitim Programları Akreditasyon Kurulları Yönetmeliği Madde 9- ( a ) bendi uyarınca AYK, ilgili tasarım veya planlama eğitim programlarını değerlendirmek üzere 5 kişilik, bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşan değerlendirme ekibini belirler. Ekibin bir (1) üyesi ilgili meslek alanı akreditasyon kurulundan (AYK), bir üyesi de ilgili meslek örgütü yönetim kurulu tarafından belirlenen bir temsilci olmalıdır. Diğer üç (3) üye; çalışmalarında en az 10 yıl deneyim sahibi olan ilgili meslek alanı eğitimini veren bir bölümde görevli öğretim üyesi/üyeleri,  mesleki uygulama deneyimi en az 15 yıl olan tasarımcı ya da plancı ile öğrenci değerlendirmecisinden oluşur. Her bir meslek alanı için birden fazla değerlendirme takımı olabilir.

 

Danışma Kurulu Kuruluş Esasları: Dernek tüzüğü Madde 19 (1) bendi uyarınca, Danışma Kurulu, dernek yapısı içerisinde yer almak isteyen tasarım veya planlama alanında faaliyet gösteren meslek örgütlerinin Genel Başkan, Genel Sekreter gibi üst düzey yöneticileri ya da bu meslek örgütleri Yönetim Kurulunca belirlenecek ikişer üyeden, Planlama ve Akreditasyon Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulunca önerilen Organizasyon Yürütme Kurulunda yer alan iki üyeden oluşur.

 

Denetleme Kurulu Kuruluş Esasları:  Dernek tüzüğü  Madde 16 (1) bendi uyarınca Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen (3) üç asıl ve (3) üç yedek üye oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

Eğitim Komisyonu Kuruluş Esasları: Eğitim Komisyonun kuruluş esasları bu yönergeyle belirlenmiştir. Buna göre Eğitim Komisyonları üyelerinin belirlenmesinde her bir farklı meslek disiplininin akreditasyon kurullarını temsilen ilgili AYK üyelerinden seçilmiş birer ve her meslek disiplininden en az iki program değerlendirmesinde görev yapmış deneyimli değerlendiriciler arasından seçilmiş birer kişiden oluşur. Komisyona Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir kişi de dahil olur. Eğitim Komisyonun tüm üyeleri üyelerinden birisi başkan olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Eğitim Komisyonu üyelerinin görev süresi iki yıldır ve görev süreleri dolan üyeler Eğitim Komisyonu yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan Eğitim Komisyonu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, Yönetim Kurulu Eğitim Komisyonuna bu maddedeki esasları gözeterek, yeni bir üye atar.

 

Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu Kuruluş Esasları: Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun kuruluş esasları bu yönergeyle belirlenmiştir Buna göre Komisyon, Yönetim Kurulu temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Başkanından, her bir farklı meslek disiplininin akreditasyon kurullarını temsilen ilgili AYK üyelerinden seçilmiş birer üye, Danışma Kurulundan seçilmiş bir üye, organizasyon yürütme kurulundan bir üye olacak şekilde seçilir. Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu tüm üyeleri üyelerinden birisi başkan olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi dolmadan Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, Yönetim Kurulu Komisyonuna bu maddedeki esasları gözeterek, yeni bir üye atar.

 

Aday Belirleme Komisyonu Kuruluş Esasları: Aday Belirleme Komisyonu (ABK), her bir akreditasyon kurulu için yeni dönem üye ve başkan yardımcısı adaylarını, yeni program değerlendirici ve öğrenci değerlendirici adaylarını belirleme çalışmalarını yürütür. Aday Belirleme Komisyonu beş (5) üyelidir ve bu üyeler belirlenirken, ABK’nin başkanlığını yapacak olan ilgili akreditasyon kurulunun bir önceki başkanı (bu üyeyi ilk defaya mahsus ilgili akreditasyon kurulu, ilgili akreditasyon kurulunun başkanı, ilgili akreditasyon kurulunun başkan yardımcısı, ilgili akreditasyon kurulu ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi ve ilgili akreditasyon kurulu ile Organizasyon Yürütme Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından belirlenen Organizasyon Yürütme Kurulu üyesi belirlenir. Aday Belirleme Komisyonunda öğretim üyesi sayısı 2’den az olamaz, sektör ya da kamudan üye sayısı ise en az 1 kişi olmalıdır).

Tutarlılık ve Ölçütler Komitesi Kuruluş Esasları: Tutarlılık Komitesi Usul ve Esasları uyarınca, Yönetim Kurulu, ilgili akreditasyon kurulları tarafından ve diğer kanallardan kendisine iletilen değerlendirme ölçütlerindeki değişiklik önerilerini değerlendirmek ve bu konudaki çalışmaları yürütmek üzere bir Tutarlılık ve Ölçütler Komitesi kurar. Bu komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu üyesi, ilgili Akreditasyon Kurulu Başkanı ya da ilgili Akreditasyon Kurulu tarafından belirlenecek bir akreditasyon kurulu üyesi, ilgili akreditasyon kurulu meslek alanını temsilen TMMOB temsilcisi ve ilgili akreditasyon kurulu tarafından belirlenecek deneyimli bir değerlendiriciden oluşur ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Komite üyeleri arasından bir başkan seçer. Komitenin TAPLAK Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK) ve takım başkanları ile yapacağı iletişim, Komite Başkanı tarafından sağlanır. Komite üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır.  

bottom of page