top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Amaç

Hakkında

TA-PLAK; tasarım veya planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de tasarım veya planlama alanlarında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.

Biz kimiz?

Kurucular

TA-PLAK; tasarım ve planlama disiplinlerinden ikisinin kurumsal (meslek odaları ve akademi birlikteliğindeki) çabalarının birleştirilmesiyle, diğer bir anlatımla Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDEK benzeri bir yapının oluşturulmasıyla biçimlenmiştir. Bu nedenle öncelikle üç ayrı disiplinin akreditasyon faaliyetleri aşağıda verilmiş olup, hemen yanında ise TAPLAK gelişim sürecini aktaran doküman verilmiştir. 

PEMAK Tarihi

İMEPAK Tarihi                                         

MOTETAK Tarihi

TAPLAK Gelişim Süreci

Ne Yapıyoruz?

Bilimsel Alanda;

 1. Türkiye’deki ve KKTC’deki tasarım veya planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programlarının akreditasyonu ile ilgili mesleki ve akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları desteklemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin içinde yer almak,

 2. Türkiye’deki ve KKTC’deki tasarım veya planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programlarının akreditasyonu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek,

 3. Türkiye’deki ve KKTC’deki tasarım veya planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programlarından mezun olan kişilerin mesleki yeterliliği, yetkinliği ile ilgili mesleki ve akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları desteklemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin içinde yer almak, faaliyetler yürütmek

 4. Türkiye’deki tasarım veya planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programlarından mezun olan kişilerin açmış olduğu bürolardaki asgari kalite güvence gerekliliklerini tanımlamak, bunlara ilişkin stratejik planlar hazırlamak, tüm bu faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası akreditasyon ve kalite güvence süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermek, akreditasyon süreçlerini yürütmek

 5. Program akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılacak olan “Öğrenciler, Program Eğitim Amaçları, Program Çıktıları, Sürekli İyileştirme, Eğitim Planı, Öğretim Kadrosu, Altyapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar, Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri” gibi genel ölçütler ile alan disiplinlerine özgü ölçütleri belirlemek

 6. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek

 7. Tasarım veya planlama alanındaki program paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,

 8. Dernek ile ilgili meslek alanlarına yönelik amaçları gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek; sertifikasyon, denetim ve izleme faaliyetlerinde bulunmak ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek.

İdari Alanda;

 1. Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 2. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,

 3. Uluslararası faaliyette bulunarak, yurtdışındaki resmi ve sivil kurum ve kuruluşlara ve üst yapılanmalara üye olmak ve/ veya bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

 4. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ulusal ve uluslararası alanda konfederasyon, federasyon, birlik ve benzeri üst yapılanmaların kurulmasını sağlamak veya kurulu yapılanmalara katılmak, mevzuat hükümlerine uygun olarak bu kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak ve/ veya maddi yardımda bulunmak,

 5. Benzer amaçlı faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar ile dernek ve benzeri sivil oluşumların kurulmasını sağlamak veya bu kuruluşlara üye olmak; kişi, mevzuat hükümlerine uygun olarak bu kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak ve/ veya maddi yardımda bulunmak,

 6. Amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, meclisler vb. geçici birliktelikler oluşturmak ve bu birlikteliklerde görev almak,

 7. Yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler açmak,

Mali Alanda;

 1. Yurtiçinden ve yurtdışından gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, bağış ve vasiyetleri kabul etmek,

 2. Amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

 3. Bilimsel, sosyal ve kültürel merkez ve tesisler kurmak ve bunların işletilmesini sağlamak,  

 4. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 5. Ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, hazırlanmış projelere ortak olmak, bu projeler için hibe kabul etmek, 

 6. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet konuları ile ilgili bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, 

Eğitim ve Belgeleme Alanında;

 1. Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı yetki veya uzmanlığı olan gerçek kişiler ve resmi kurum ve kuruluşlar ile ya da özel tüzel kişilerle ortaklaşa ya da tek başına sempozyum, panel, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, yarışma ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak, eğitim çalışmaları yapmak,

 2. Dokümantasyon Merkezleri oluşturmak,

 3. Süreli ve/ veya süresiz yayın yapmak, broşür, kitapçık, kitap, belgesel vb. yayınlar ile web sayfası gibi her türlü elektronik yayın hazırlamak ve dağıtmak, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı ve elektronik, görsel-işitsel materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,

Hukuki Alanda;

 1. Tasarım veya planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programlarının akreditasyonu ile ilgili gerektiğinde hukuki girişimlerde bulunmak, idari ve adli başvurularda bulunmak, davalar açmak veya açılmış davalara müdahil olmak.

İktisadi İşletme

İktisadi İşletme 

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

İktisadi İşletme 

Kuruluş İlanı

İktisadi İşletme 

Vergi Levhası

İktisadi İşletme 

Belgesi

İktisadi İşletme 

Faaliyet Belgesi

bottom of page