top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Politikalarımız

Organizasyon Yürütme Kurulu ve akredite edilecek her program özelinde kurulacak olan akreditasyon kurulları paydaşlarının etkin katılımı sağlanarak ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde Tasarım ve Planlama Programlarının kalitesinin sürekli geliştirilmesini esas alan faaliyetler ve akreditasyon süreçleri tasarlamayı ve uygulamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir.

 • Şeffaflık

 • Adillik

 • Objektiflik

 • Tarafsızlık

 • Çözüm Odaklılık

 • Paydaş Memnuniyetine Odaklılık

BAĞIMSIZLIK

TAPLAK Akreditasyon Kurulları organizasyonel, operasyonel ve resmi süreçlerinde bağımsızdırlar. Akreditasyon Kurullarında görev alan yöneticiler ve değerlendiriciler kendi kurumlarından bağımsız olarak akreditasyon süreçlerine katılırlar.

 

TAPLAK Değerlendirici Sözleşmesi ve Etik Beyannameleriyle Değerlendiricilerin tarafsızlık sorumluluğu ve bağımsızlıkları garanti altına alınır.

 

ŞEFFAFLIK

TAPLAK düzenli olarak akreditasyon faaliyetleri sonucunda elde ettiği birikimleri; genel yaklaşımlar, sonuçlar ve etkiler açısından analiz eder ve iyi uygulama örnekleri ile yapısal sorunları (mevzuat, sistem, insan kaynağı vb.) içeren genel değerlendirme raporlarını iki yılda bir hazırlayarak kurumsal internet sayfasından  kamuoyuna ilan eder.

 

GERİ BESLEME

TAPLAK akreditasyon değerlendirme sonuçları, düzenlediği değerlendirici eğitimleri, yükseköğretim kurumlarına yönelik eğitimler vb. süreçler kapsamında geri bildirimlerin alınmasını ve iyileştirmelerini sağlar.

İÇ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE STRATEJİSİ

İç kalite güvencesi sistemleri, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının kalite ile ilgili temel faaliyetlerini yönetmelerini ve kontrol etmelerini sağlamakta, kalite hedeflerini gerçekleştirmek üzere süreçlerin, planlamanın, belgelendirmenin ve kaynakların organize edilmesinin yöntemini göstermekte ve sunulan hizmetin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli birçok kuruluş tarafından kendi kendini değerlendirme ve planlama aracı olarak kullanılmaktadır. EFQM’in temelini oluşturan kavramlar; Sonuç Odaklılık, Müşteri Odaklılık, Liderlik ve Amacın Tutarlılığı, Süreç ve Verilerle Yönetim, Çalışanların Gelişimi ve Katılımı, Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme, Ortaklık Geliştirme ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk olarak belirtilmektedir.

TAPLAK İç Kalite Sürecine ilişkin aşağıdaki stratejileri benimsemiştir:

 • TAPLAK stratejik yönetiminin bir parçası olarak, kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemekte ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

 • TAPLAK’in tüzüğü ve yönergelerinde misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı tanımlı bir süreci bulunmaktadır.

 • TAPLAK’in ilan edilmiş bir kalite politikası bulunmaktadır (http://TAPLAK.org.tr/kalite-politikamiz/)

 • Kalite Güvencesi Politikası standartlara ve amaca uygunluğu amaçlamaktadır.

 • Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri, Tüzükte belirtilen ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur.

 • TAPLAK’in amaçları, performans programı ve bütçe arasındaki ilişki fonksiyonel bir şekilde kurgulanmıştır.

 • Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsü yönetim sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçleriyle idari ve yönetsel süreçlerin tamamında işletilmektedir.

 • Özellikle akreditasyon konusunda PUKÖ süreçlerine azami dikkat edilmektedir.

 • TAPLAK yönetim kurulunun, kalite çevrimleri konusunda farkındalık, sahiplenme ve motivasyon düzeyi yüksektir. Farklı çalışmalara katkı sağlamaktadır.

 • TAPLAK’in uluslararasılaşma stratejisi, Tüzüğünde tanımlıdır. Uluslararası protokoller ve işbirliği programları ile ilgili olarak girişimlerde bulunulmaktadır.

 • Kurum içi kalite kültürü yaygınlaştırılmakta ve uygulamalara yansıtılmaktadır.

 • Kurumsal hafıza ve kurum kültürünün sürekliliğine hassasiyet gösterilmekte, farklı zamanlarda yapılan toplantılar ve farklı yöntemlerle bu sürecin sürekliliği sağlanmaktadır.

 • Kurumun tarihsel geçmişi ve alışkanlıkları kalite güvence sistemi ile entegre edilmeye çalışılmaktadır.

 

Ayrıca TAPLAK,  İç Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde YÖKAK (2020)’de vurgulanan EFQM modelinde de belirtilen kuruluşlar açısından mükemmellik kapsamında:

 • Misyona/vizyona ulaşılması,

 • Kıyaslama ölçütlerinin ve iç önlemlerin ötesine geçilmesi,

 • En iyi uygulama,

 • Düşük maliyetlilik,

 • Paydaş memnuniyeti,

 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde iyi uygulamaların yaygınlaştırılması,

 • Tüm kaynakların (finansal varlıklar, insan kaynağı) en iyi şekilde kullanılması,

 • İstenen ve gerçek algının eşleşmesi,

 • İç ve dış paydaş çevrelerinde pozitif atmosfer,

 • Değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerinde kalitenin sağlanması konularında özen göstermektedir.

 

TAPLAK bu çerçevede “İç Kalite Güvence Sistemi”ni geliştirmeye devam etmektedir.

bottom of page