top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

İtiraz Yöntemi

İtirazlar, akreditasyon başvurusu yapan Tasarım veya planlama programının veya programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili yöneticisi tarafından aşağıdaki akreditasyon kararlarına yönelik yapılabilir:

 • Akreditasyonun reddi

 • Akreditasyonun sonlanması

Akreditasyonun askıya alınması kararlarına itiraz edilemez. İtirazlar, akreditasyona yönelik kararların ilgili Tasarım veya planlama programına yazılı olarak tebliğ edildiği (resmi yazı veya eposta benzeri elektronik bilgilendirme) tarihten itibariyle sonraki 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak yapılmalıdır. İtirazların yapılmasına yönelik yöntem ve süre OYK/AYK web sayfasında ilan edilir. İtiraz sahibine eposta ile itirazının alındığına ve değerlendirme sürecinin başladığına yönelik bilgilendirme AK tarafından yapılır. İtiraz değerlendirme sürecinin temel akışı aşağıdaki gibidir:

 • AYK, itiraza yönelik değerlendirmelerin yapılabilmesini sağlayacak her türlü ek bilgi belge ve kayıttan oluşan itiraz dosyasını hazırlayarak itirazın ulaştığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde OYK’ya bilgilendirme yapar ve Danışma Kurulunu göreve çağırır.

 • Danışma Kurulu, itiraz değerlendirme görevi kendilerine tebliğ edildiği tarihten sonraki en geç 10 iş günü içerisinde değerlendirmesini tamamlayarak İtiraz Değerlendirme Raporunu hazırlar.

 • Danışma Kurulu tarafından hazırlanan İtiraz Değerlendirme Raporu ve itiraz dosyası AYK’na teslim edilir. AYK bu değerlendirme sonucunu en geç 3 iş günü içerisinde OYK’ya iletir.

 • OYK kendisine ulaştırılan İtiraz Değerlendirme Raporunu kendisine iletildiği tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde değerlendirir; akreditasyon kararını verir; sonucu AYK’a bildirir.

 • OYK, tasarım veya planlama program yöneticisini en geç 5 iş günü içerisinde itiraz değerlendirme sonucu hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

 • İtiraz değerlendirme sonucunda akreditasyona yönelik yeniden bir değerlendirme yapılmasına karar verilmesi halinde Tasarım veya planlama program yöneticisine bu durum iletilerek yeni bir takvim dâhilinde ve ek süreler kapsamında inceleme yapılması sağlanır. Söz konusu yeni inceleme süreleri, itiraz değerlendirmeye yönelik sürelerin dışındadır.

Şikayet Yöntemi

Şikâyetlerin yapılmasında bir süre sınırlaması yoktur. Şikâyetler eposta, dilekçe, resmi yazı ya da web sayfasında belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak alınır, dosyalanır ve arşivlenir. AYK, isimsiz şikâyetleri değerlendirmeye almaz, ancak yıllık değerlendirme toplantısı veya gözden geçirmelerde geri bildirim olarak değerlendirilmesini sağlar.

Şikâyet sahibine şikâyetinin değerlendirme sürecine alındığına yönelik bilgilendirme tercihen eposta ile, eposta olmaması durumunda şikayet sahibinin talebine uygun olarak belirlenen yöntemle AYK tarafından yapılır. Şikâyet değerlendirme sürecinin temel akışı aşağıdaki gibidir:

 • AYK, şikâyete yönelik değerlendirmelerin yapılabilmesini sağlayacak her türlü ek bilgi, belge ve kayıttan oluşan şikâyet dosyasını hazırlayarak şikayetin ulaştığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde OYK’ya bilgilendirme yapar ve Danışma Kurulunu göreve çağırır.

 • Danışma Kurulu, şikâyet değerlendirme görevi kendilerine tebliğ edildiği tarihten sonraki en geç 10 iş günü içerisinde değerlendirmesini tamamlayarak Şikâyet Değerlendirme Raporunu hazırlar.

 • Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Şikâyet Değerlendirme Raporu ve şikâyet dosyası AYK’a teslim edilir. AYK bu değerlendirme sonucunu en geç 3 iş günü içerisinde OYK’ya iletir.

 • Haklı görülen şikâyetlerde OYK en geç 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek iyileştirme/düzeltici/önleyici faaliyete karar verir, gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Şikâyet değerlendirme sonucu AYK tarafından şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir.

bottom of page