top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Tutarlılık ve Ölçütler Komitesinin Yapısı, Oluşumu ve Görev Süresi

 

Yönetim Kurulu, ilgili akreditasyon kurulları tarafından ve diğer kanallardan kendisine iletilen değerlendirme ölçütlerindeki değişiklik önerilerini değerlendirmek ve bu konudaki çalışmaları yürütmek üzere bir Tutarlılık ve Ölçütler Komitesi kurar. Bu komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu üyesi, ilgili Akreditasyon Kurulu Başkanı ya da ilgili Akreditasyon Kurulu tarafından belirlenecek bir akreditasyon kurulu üyesi, ilgili akreditasyon kurulu meslek alanını temsilen TMMOB temsilcisi ve ilgili akreditasyon kurulu tarafından belirlenecek deneyimli bir değerlendiriciden oluşur ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Komite üyeleri arasından bir başkan seçer. Komitenin TAPLAK Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK) ve takım başkanları ile yapacağı iletişim, Komite Başkanı tarafından sağlanır. Komite üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır.  

 

Tutarlılık ve Ölçütler Komitesinin Çalışma Esasları

 

Tutarlılık ve Ölçütler Komitesinin Görevi

Komite, taslak değerlendirme raporlarında TAPLAK Akreditasyon Ölçütleri açısından gördüğü tutarsızlıklara odaklı olarak çalışır. Bu kapsamda, TAPLAK Akreditasyon Ölçütleri ile tutarlılık açısından sorunlu gördüğü ifadeler ve değerlendirmeler için ilgili raporu hazırlayan takım başkanına görüş bildirir. Takım başkanına iletilen görüş, takımlar arası ve yıllar arası tutarlılık ile ilişkili sorunlu alanları ve varsa takım içi tutarlılığa aykırı durumları da içerir. 

 

Taslak Raporların İncelenmesi

 

TAPLAK Yönetim Kurulu, o dönem tutarlılık denetimi yapılacak olan raporların listesini ve bu raporları hazırlayan takım başkanlarının iletişim bilgilerini Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK)’ya ön değerlendirme amacıyla gönderir. OYK Ön değerlendirme ardından, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen dokümanları, Komite Başkanına bildirir. Komite Başkanı, hangi raporun hangi komite üyesi tarafından kontrol edileceğine ilişkin bir planlama yapar. Bu planlama sırasında, kontrol edilecek raporların Komite üyeleri arasında dengeli biçimde dağıtımına dikkat edilir. 

 

Raporların tutarlılık kontrol süreci aşağıdaki adımlardan oluşur: 

 1. Komite Başkanı, TAPLAK Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK) tarafından kendisine iletilen taslak raporları önceden yapılan planlama doğrultusunda üyeler arasında dengeli biçimde dağıtır.

 2. Her rapor, iki Komite üyesi tarafından ayrı ayrı incelenir. Anlaşma sağlanamayan konular, tüm Komite üyeleri arasında tartışılarak ortak görüş oluşturulur.

 

 1. Kontrol edilen raporlarda tutarlılık açısından sorun görülen maddelerin/ifadelerin yanına ilgili kontrolü yapan Komite üyesi görüşünü yazar.

 2. Kontrolü yapılmış taslak raporlar, Komite üyelerinin görüşleriyle beraber Komite Başkanı tarafından ilgili takım başkanına iletilir ve görüşleri sorulur.

 3. Takım başkanı, Komitenin taslak raporla ilgili yaptığı yorumlarla ilgili görüşlerini ve raporun gözden geçirilmiş sürümünü Komite Başkanı iletir.

 4. Komite Başkanı, takım başkanının görüşlerini ve güncellenmiş taslak raporu ilgili Komite üyelerine iletir.

 5. Komite üyeleri, güncellenmiş raporu ve takım başkanının yorumlarını inceler.

  1. İkinci tur kontrolden sonra da takım başkanı ve Komite üyeleri arasında hala uzlaşılamamış olan noktalar kalırsa, bu konudaki son kararın ilgili OYK/AYK tarafından verilmesi için Komite Başkanı raporu gerekli açıklamalarla beraber TAPLAK Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK)’ne iletir ve durumu ilgili takım başkanına bildirir.

 6. Eğer raporda yapılan düzeltmeler ve/veya takım başkanının verdiği açıklamalar Komite üyeleri tarafından yeterli bulunmazsa, Komite üyeleri sorunlu buldukları konularla ilgili ek yorumlarını raporun üzerinde belirtirler ve Komite Başkanı raporu tekrar gözden geçirmek üzere ilgili takım başkanına iletir.

 7. Eğer raporda yapılan düzeltmeleri ve/veya takım başkanının verdiği açıklamaları Komite üyeleri yeterli bulursa, Komite Başkanı, raporun bu aşamadaki sürümünde tutarlılık açısından herhangi bir sorun olmadığını takım başkanına bildir ve raporun güncellenmiş nüshasını yazım kontrolü için TAPLAK Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK)ne iletir.

Değişiklik Önerilerinin Kesinleştirilmesi

 

Komite başkanı, tutarlılık kontrolü yapılan raporların durumlarını ve Komite tarafından önerilen değişiklikleri gösteren bir Tutarlılık Kontrol Çizelgesi hazırlar ve bu çizelgeyi Komite üyeleri ve TAPLAK Organizasyon Yürütme Kurulu (OYK) ile paylaşır.

 

Komitenin önerdiği değişikliklerin taslak raporlara yansıtılması iki şekilde olur:

 1. Eğer değişiklik raporun 30-gün yanıtı sonrasında yapılan bir bildirim ile ilgiliyse ve bu değişiklik konusunda takım başkanı ve Komite üyeleri uzlaştılarsa, bu bildirim değişikliği bir OYK/AYK kararına gerek duyulmadan doğrudan ilgili rapor üzerinde yapılır.

 2. Eğer söz konusu değişiklik değerlendirme takımının Sonuç Görüşmesi Toplantısı sonunda Kuruma bıraktığı ya da kuruma elektronik ortamda ilettiği Program Değerlendirme Formunda yer alan bir yetersizlik bildirimi ile ilgili ise, raporun ilgili maddesinin yanında bu değişikliğin OYK/AYK kararı ile yapıldığı belirtilir.

 

Usul ve Esaslarda Değişiklik

 

Bu usul ve esaslardaki değişiklik önerileri, OYK/AYK’nun önerisi ile OYK’nun ilk toplantısında gündeme alınır ve karara bağlanır. Alınan kararlar TAPLAK Yönetim Kuruluna iletilir.

bottom of page